DE | SK

krátky popis

e-MAT sa zaoberá na pozadí Dohovoru Espoo a Aarhuského dohovoru a bilaterálneho dohovoru A-SK “o realizácii Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v cezhraničnom rámci” témou optimalizácie konaní a zvýšenia efektívnosti pri cezhraničných projektoch EIA medzi Slovenskom a Rakúskom. Pritom sa projekt konkrétne opiera o aktuálne plány napr. rýchlostná komunikácia Marchfeld, o regionálne stratégie “Vyhlásenie z Eisenstadtu” a stratégie EÚ ako Lisabonská a Göteborgská stratégia.

e-MAT je projektom, ktorého základom je vedomostný manažment a je spolufinancovaný z EÚ, a ktorého cieľom je cezhraničný transfer vedomostí, prepojenie a vytváranie sietí medzi občanmi, inštitúciami, ministerstvami, mimovládnymi organizáciami atď.

 Hlavnými prvkami práce na projekte je tvorba siete “creating a network, spoločná práca na projekte “joint acting”, “e-portál” a spoločná platforma expertov “E-MAT Center of competence”.