DE | SK

úvodná stránka

e-MAT: Vývoj nástrojov manažmentu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie v hraničných regiónoch medzi Rakúskom a Slovenskom

Projekt e-MAT sa zaoberá optimalizáciou a zvýšením efektívnosti procesu cezhraničného posudzovania vplyvov na životné prostredie v hraničných regiónoch Rakúska a Slovenska. Projekt je v súlade s požiadavkami Dohovoru z Espoo,  Aarhuského dohovoru a Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice. Zaoberá sa posudzovaním vplyvov na životné prostredie aktuálne navrhovaných projektov (napr. rýchlostná komunikácia Marchfeld) a strategických dokumentov. Projekt zároveň reaguje na ciele stanovené v strategických dokumentoch na úrovni Európskej únie (Lisabonská a Göteborgská stratégia) a regionálnej stratégie ako je Vyhlásenie z Eisenstadtu.

e-MAT je projekt, ktorý je spolufinancovaný EÚ. Základom projektu je vedomostný manažment. Jeho cieľom je cezhraničný transfer vedomostí, prepojenie a vytváranie sietí medzi občanmi, inštitúciami, ministerstvami, mimovládnymi organizáciami atď.

Hlavnými projektovými aktivitami je vytváranie sietí “creating a network“, spoločná práca na projekte “joint acting”, “e-portál” a spoločná platforma expertov “e-MAT Center of competence”.